Lahden Teollisuusseuran Säätiön säännöt:

1 §

Säätiön nimi on Lahden Teollisuusseuran Säätiö sr ja sen kotipaikka on Lahden kaupunki.

2 §

Säätiön tarkoitus on edistää taloudellista, yhteiskunnallista kehitystä Lahdessa ja sen ympäristössä sekä tukea teollisuuteen ja liike-elämään liittyvää koulutus- ja tutkimustoimintaa.

3 §

Säätiö voi toteuttaa tarkoitustaan:

 • tukemalla liiketaloutta edistävää koulutus- ja tiedotustoimintaa sekä teknistä ja taloudellista tutkimus-, hanke- ja valistustoimintaa
 • jakamalla apurahoja ja avustuksia
 • toimimalla kaikilla muillakin tavoilla tarkoituksensa

4 §

Säätiö on oikeutettu vastaanottamaan lahjoituksia, testamentteja ja avustuksia sekä muulla laillisella tavalla kartuttamaan omaisuuttaan.

Säätiön varainhoidon on oltava suunnitelmallista.

5 §

Säätiön hallintoeliminä ovat valtuuskunta ja hallitus. Säätiöllä voi olla asiamies tai toimitusjohtaja ja toimitusjohtajalla voi olla sijainen.

6 §

Valtuuskunta tukee säätiön toimintaa.

Valtuuskuntana toimii Lahden Teollisuusseura r.y:lle kulloinkin valittu hallitus ja valtuuskunnan puheenjohtajana Lahden Teollisuusseura r.y:n puheenjohtaja sekä varapuheenjohtajana Lahden Teollisuusseura r.y:n hallituksen varapuheenjohtaja.

Valtuuskunnan jäsenet ovat toiminnastaan vastuussa säätiölle.

7 §

Valtuuskunta kokoontuu vuosittain vuosikokoukseen toukokuun loppuun mennessä ja syyskokoukseen marraskuussa.

Valtuuskunta kokoontuu muulloinkin, jos valtuuskunta, valtuuskunnan puheenjohtaja tai säätiön hallitus pitävät sitä tarpeellisena tai jos vähintään kaksi valtuuskunnan jäsentä sitä kirjallisesti puheenjohtajalta vaatii.

Valtuuskunnan puheenjohtaja vastaa siitä, että valtuuskunta kokoontuu tarvittaessa. Kutsu valtuuskunnan kokoukseen on lähetettävä valtuuskunnan jäsenen säätiölle toimittamaan osoitteeseen vähintään seitsemän päivää ennen kokousta. Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.

Valtuuskunta on päätösvaltainen, kun kokouksessa on läsnä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet muista jäsenistä.

Valtuuskunnan päätökseksi tulee ehdotus, jota on kannattanut yli puolet läsnä olevista jäsenistä, jollei näissä säännöissä määrätä suuremmasta enemmistöstä. Jos äänet menevät tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni.

Hallituksen jäsenen erottamista koskeva päätös on pätevä, jos ehdotusta on kannattanut vähintään kolme neljäsosa kaikista valtuuskunnan jäsenistä. Päätöstä hallituksen jäsenen erottamista koskevasta asiasta ei saa tehdä, jos asiaa ei ole mainittu valtuuskunnan kokouskutsussa.

Vaalissa tulee valituksi enemmän kuin puolet ääniä saanut. Jos ensimmäisellä kerralla kukaan ehdokkaista ei saa yli puolta äänistä, vaali suoritetaan kahden eniten ääniä saaneen välillä. Jos äänet menevät tällöin tasan, vaali ratkaistaan arvalla.

Valtuuskunnan kokouksesta on laadittava pöytäkirja, jonka allekirjoittavat puheenjohtaja ja vähintään yksi valtuuskunnan jäsen.

8 §

Valtuuskunnan vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Esitetään tilinpäätös, hallituksen kertomus edelliseltä tilikaudelta ja tilintarkastajien lausunto sekä keskustellaan niistä toimenpiteistä, joihin ne mahdollisesti antavat aihetta.
 2. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut

Valtuuskunnansyyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Valitaan säätiölle seuraavaksi kalenterivuodeksi vähintään yksi tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö ja päätetään tämän palkkiosta. Mikäli valittu ei ole tilintarkastusyhteisö, on valittava lisäksi varatilintarkastaja, joka voi olla myös tilintarkastusyhteisö.
 2. Käsitellään hallituksen ehdotus seuraavan vuoden talousarvioksi.
 3. Käsitellään hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten kokouspalkkiot seuraavaksi vuodeksi.
 4. Valitaan hallituksen jäsen erovuorossa olevan tilalle.
 5. Valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi kalenterivuodeksi hallituksen jäsenten keskuudesta.
 6. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut

9 §

Säätiön hallituksessa on neljä neljäksi kalenterivuodeksi valittua jäsentä. Jäsenistä on kunakin kalenterivuonna erovuorossa yksi.

Hallituksen jäsenen luopuessa jäsenyydestä tai jäsenen paikan tultua muuten avoimeksi kesken toimikauden paikka täytetään jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Valtuuskunta voi erottaa hallituksen jäsenen kesken toimikauden ja valita jäljellä olevaksi toimikaudeksi uuden jäsenen.

10 §  

Hallituksen puheenjohtaja vastaa siitä, että hallitus kokoontuu tarvittaessa.

Kokouskutsu on lähetettävä hallituksen jäsenen säätiölle toimittamaan osoitteeseen kirjallisesti tai sähköisestiviimeistään viisi päivää ennen kokousta.

Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet jäsenistä.

Päätökseksi tulee ehdotus, jota on kannattanut yli puolet läsnä olevista jäsenistä, jollei säätiölaissa tai näissä säännöissä määrätä suuremmasta enemmistöstä. Esteellistä hallituksen jäsentä ei pidetä läsnä olevana. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

Vaalissa tulee valituksi enemmän kuin puolet ääniä saanut. Jos ensimmäisellä kerralla kukaan ehdokkaista ei saa yli puolta äänistä, vaali suoritetaan kahden eniten ääniä saaneen välillä. Jos äänet menevät tällöin tasan, vaali ratkaistaan arvalla.

11 §

Säätiön nimen kirjoittavat hallituksen jäsenet ja hallituksen siihen oikeuttamat säätiön toimihenkilöt, aina kaksi yhdessä. Hallitus voi oikeuttaa henkilön kirjoittamaan säätiön nimen yksin.

12 §

Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää hallitus. Jotta muutosehdotus tulisi hyväksytyksi, on vähintään 3/4 hallituksen kaikista jäsenistä kannatettava ehdotusta.

Sääntöjen muuttaminen edellyttää, että valtuuskunta on antanut suostumuksensa sääntöjen muuttamiseen. Sääntöjen muuttamista koskeva suostumus edellyttää, että vähintään 3/4 valtuuskunnan kokouksessa läsnä olevista jäsenistä on kannattanut suostumuksen antamista. Päätöstä sääntöjen muuttamista koskevasta asiasta ei saa tehdä, jos asiaa ei ole mainittu valtuuskunnan kokouskutsussa.

Säätiön purkamisesta päätetään samassa järjestyksessä. Jos säätiö purkautuu tai lakkautetaan, luovutetaan säätiön koko omaisuus säätiön tarkoitusta tukevaan toimintaan.